Oljeraffinaderier

FÖRSÖRJNING, TEKNIK OCH UTRUSTNING FÖR OLJERAFFINADERIER

Raffinaderiernas förväntningar

Om man kombinerar 50 års erfarenhet med över 1 miljon kubikmeter hydrogenkapacitet per dygn får du en leverantör med både den erfarenhet och den bredd som krävs för att hjälpa ditt raffinaderi att lyckas i dagens utmanande miljö. Hydrogen spelar en viktig roll när det gäller att producera renare drivmedel och vi vet hur man levererar denna kritiska industrigas till dig på ett säkert och effektivt sätt. 

Vårt team har mångårig erfarenhet inom teknik, genomförande och drift av högeffektiva och tillförlitliga produktionsanläggningar, utvinningssystem och rörledningar för hydrogen runt om i världen. Vi erbjuder även unika tillämpningstekniker för raffinaderier. Dessa tekniker kräver minimalt kapital, använder syre och andra industrigaser för att öka processenhetens kapacitet och samtidigt minska utsläppen och förbättra tillförlitligheten.

Dessa tekniker kräver minimalt kapital, använder hydrogen och andra industrigaser för att öka processenhetens kapacitet och samtidigt minska utsläppen och förbättra tillförlitligheten.

Läs mer om hur vi betjänar liknande branscher.

Kemikalier
Energi
Laboratorier
Behandling av vatten och avloppsvatten

INDUSTRIGASER FÖR OLJERAFFINADERIER

Hydrogen Hydrogen Hydrogen

Hydrogen är nödvändigt i dagens raffinaderiindustri för uppgradering av tunga råoljor till förädlade bränslen och hjälper till att uppfylla de allt strängare kraven på transportbränsle.

Oxygen Oxygen Oxygen

Oxygen används ofta i raffinaderier för att öka kapaciteten i FFC-anläggningar (Fluid Catalytic Cracking) och SRU-enheter (Sulfur Recovery Units), öka kapaciteten och effektiviteten i uppvärmnings- och väteanläggningar samt för att förbättra behandling av avloppsvatten.

Nitrogen Nitrogen Nitrogen

En industrigas som används för blanketing av lagringstankar och rening av ledningar. Nitrogen kan även avskilja flyktiga organiska föreningar (VOC) från avloppsvatten samt minska VOC-utsläppen.

INDUSTRIAPPLIKATIONER FÖR OLJERAFFINADERIER

Fluid Catalytic Cracker FCC-utsläppsminskning

Minska CO- och NOx-utsläppen med upp till 60 % och öka driftsflexibiliteten i din FCC-enhet (Fluid Catalytic Cracking) med vår egenutvecklade CONOx-tillämpning.

FCC-syreberikning (Fluid Catalytic Cracker)

Förbättra regeneratorkapaciteten hos din FCC-enhet (Fluid Catalytic Cracker) med upp till 35 % med vår teknik för oxygenberikning.

Oxygenberikad förbränning

Använd vår oxyfuel-förbränningsteknik i din förbränningsvärmare för att minska bränsleförbrukningen, öka kapaciteten och på så sätt förbättra effektiviteten och minska NOx-utsläppen. Oxyfuel-förbränning är ett bra sätt att ta bort flaskhalsar i en värmare med minimala kapitalkostnader.

OER (Oxygen Enhanced Reforming)

Du kan få en stegvis hydrogenproduktion på 10–15 % med hjälp av din SMR-enhet (Steam Methane Reformer) genom oxygeninjektion på SMR-enhetens förbränningssida.

Gasbearbetning i raffinaderier

Omvandlar nästan alla bränslegasflöden på raffinaderier, inklusive de med höga nivåer av olefiner och tyngre kolväten, till en acceptabel SMR- (steam methane reformer) eller gasturbinmatning. Denna teknik är också ett bra alternativ till standardhydrogenbehandling för att minska de organiska svavelnivåerna i bränslegas så att de uppfyller allt strängare miljökrav. Vätgas och LPG-fraktioner kan också utvinnas ur gasflöden i raffinader med vår gasbearbetningsteknik för raffinaderier.

Syreförstärkning i svavelanläggningar

Öka din SRU-enhets (Sulfur Recovery Unit) kapacitet för oxygentillförsel.

Behandling och återvinning av VOC

Med samma källa för flytande nitrogen som redan används i raffinaderiet för blanketing och rening kan denna industriella tillämpning kondensera VOC i ett processflöde och återföra värdefulla produkter till din verksamhet samt spara nitrogen för renings- och blanketingprocesser.

INDUSTRIELLA TJÄNSTER FÖR OLJERAFFINADERIER

Hantering av energiprestanda med SMR

Vi använder vår mångåriga erfarenhet av SMR för att utveckla en unik uppsättning produktivitetsverktyg som hjälper dig att identifiera och bemöta faktorer som påverkar din produktivitet och effektivitet, så att du kan prestera på toppnivå.

Hydrogen- och energioptimering

Våra specialister kommer att arbeta direkt med dig för att identifiera värdefulla optimeringsmöjligheter för hydrogensystem och energianvändning på raffinaderier och utveckla en strategi för att förbättra din totala effektivitet.

Vi levererar inte bara industrigaser, försörjningsystem och applikationer för raffinaderiindustrin. Vi samarbetar med dig för att optimera varje steg i processen. Från rådgivning till implementering och användning erbjuder vi dig ett stort antal industriella tjänster som hjälper dig att övervaka och hantera industriell gasförsörjning, balansen mellan hydrogen och bränslegas och förbättra den övergripande driften på raffinaderiet.