Nippon Gases blijft zich inspannen voor levering van vloeibare CO2 en droogijs

16/09/2022
Schoten, België
Persbericht
Nippon Gases betreurt de rechtszaak ten zeerste, maar blijft zich inspannen om de cruciale levering van vloeibaar CO2 en droogijs aan haar klanten in stand te houden.

Nippon Gases heeft kennis genomen van de beschikking in kortgeding omtrent de zaak met één van haar klanten. We betreuren deze rechterlijke uitspraak en zijn van mening dat de rechtbank onvoldoende rekening heeft gehouden met de uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden te wijten aan de gestegen aardgas- en elektriciteitsprijzen die de beschikbaarheid en productie van ruw en gezuiverd CO2 hadden beëindigd. Mede daarom hebben wij inmiddels opdracht aan onze raadsman gegeven om beroep in te stellen.

 

Intussen blijft Nippon Gases in bijzonder moeilijke omstandigheden evenwel al het mogelijke doen om binnen de uitzonderlijke en onvoorzienbare omstandigheden toch oplossingen te vinden voor haar klanten teneinde de bevoorrading van vloeibare CO2 en droogijs – cruciale grondstoffen voor tal van sectoren – verder te zetten.

 

Recent besloten verschillende energie-intensieve bedrijven hierdoor om hun productie terug te schroeven of tijdelijk op te schorten door de enorm gestegen aardgas- en elektriciteitsprijzen. Waaronder ook producenten van ammoniak, waarvan ruw-gas CO2 een belangrijk restproduct is, en met als gevolg belangrijke tekorten van deze grondstof voor de aanmaak van vloeibare CO2 en droogijs.

 

Ook onze grootste en belangrijkste leverancier besloot recent om haar ammoniakproductie in Nederland met onmiddellijke ingang volledig stop te zetten omwille van de hoge energieprijzen. Daarop besloot Nippon Gases al haar klanten van vloeibare CO2 en droogijs in België, Nederland en Frankrijk onmiddellijk in te lichten dat hierdoor de leveringszekerheid van deze gassen in het gedrang kwam.

 

Tot op vandaag bestaat deze onzekerheid nog steeds.

 

Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheidszin, en vanuit een gedrevenheid om de impact voor haar klanten tijdens een periode van overmacht zoveel mogelijk te beperken, heeft Nippon Gases met haar leverancier van ruw-gas CO2 een uitzonderlijke regeling kunnen uitwerken waarbij de ammoniak productie en bijbehorende leveringen van ruw-gas CO2 toch opnieuw zouden opgestart worden, mits het doorrekenen van haar tijdelijke meerkosten verbonden aan de productie van ammoniak in de vorm van een tijdelijke toeslag.

 

Nippon Gases is van oordeel dat de rechtbank ten onrechte onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat Nippon Gases al het mogelijke heeft gedaan om net een oplossing uit te werken binnen deze situatie van overmacht, waarbij Nippon Gases dankzij deze oplossing haar productie van vloeibare CO2 kon heropstarten.

 

Bovendien heeft Nippon Gases haar gehele klantenbestand de vrijheid gegeven deze oplossing te aanvaarden, te weigeren of zich te laten beleveren door een andere leverancier.

 

Wij geloven als bedrijf nog steeds dat wij vanuit juridisch, commercieel en vooral maatschappelijk oogpunt de juiste keuzes hebben gemaakt om de bevoorrading van vloeibare CO2 en droogijs aan onze klanten in een situatie van overmacht zo goed als mogelijk te vrijwaren, en kijken dan ook met vertrouwen de toekomstige uitspraak in hoger beroep tegemoet.

 

Het spreekt voor zich dat noch onze leverancier, noch onze klanten, noch Nippon Gases aan de oorzaak liggen van deze problemen en we als individuele onderneming geen enkele vat hebben op de factoren die aan de basis ervan liggen. Ze zijn het gevolg van de extreem hoge aardgasprijzen die een belangrijk domino-effect hebben op vele bedrijven en producten verderop in de waardeketen.

 

Voorts hopen we uiteraard samen met onze klanten dat de prijzen op de energiemarkten snel weerkeren naar een niveau dat een normale marktwerking opnieuw zou mogelijk maken, de toeslag teniet doet gaan en de bevoorradingszekerheid van producten zoals vloeibare CO2 en droogijs niet meer in het gedrang brengen. Ondertussen zullen wij er alles aan blijven doen om onze klanten waaronder de farma industie, de slachthuizen, chemische industrie en uiteraard de voeding-en drankenindustrie zo goed als mogelijk te blijven beleveren binnen de grenzen van onze mogelijkheden.