Juridisk meddelelse

Praxair - juridisk meddelelse

Praxair, Inc. og virksomhedens helejede og tilknyttede virksomheder ("Praxair") leverer oplysningerne enten på eller via denne hjemmeside ("materiale") som en service over for virksomhedens kunder, sælgere, leverandører, aktionærer og øvrige interessenter, dog udelukkende til informationsformål. Oplysningerne må alene downloades i henhold til de nedenfor anførte bestemmelser. Ved enten at gå ind på denne hjemmeside eller downloade materiale derfra accepterer brugeren at være bundet af alle vilkårene i denne aftale. Såfremt brugeren ikke er enig i disse vilkår, bør vedkommende ikke gå ind på siden eller downloade materiale derfra.

"Bruger" betyder en individuel bruger med eller uden et særskilt bruger-ID, der er udstedt som led i en registreringsproces. Praxair, Inc. og dennes helejede og tilknyttede virksomheder kan have deres egne, særskilte enheder. Vi henviser nogle gange til Praxair-virksomheder generelt ved at bruge "Praxair", "vores", "vi" eller "os" (eller hvis det ikke giver mening at henvise til en specifik Praxair-virksomhed).

Ejerskab til materiale

Praxair ejer, forbeholder sig og beholder alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til denne hjemmeside og dens materiale, og den/det er beskyttet mod kopiering og distribution i henhold til nationale og internationale love og traktater over hele verden.

Licens, begrænsninger vedrørende brug

Brugeren tildeles en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig begrænset licens til at opnå adgang til, downloade og bruge materialet, dog kun til ikke-kommercielle, interne formål, i henhold til denne aftale. Dette er en licens, ikke en overdragelse af ejendomsretten, og brugeren må ikke uden Praxairs udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke: i) ændre materialet eller bruge det til noget kommercielt formål eller til offentlig visning, salg eller udlejning, ii) fjerne en ophavsretlig meddelelse eller anden meddelelse om ejerforhold fra materialet, eller iii) sælge eller overdrage materialet til nogen anden. Brugeren accepterer at forhindre uberettiget kopiering, distribution eller offentliggørelse af materiale. Praxair kan til enhver tid bringe denne licens til ophør, hvis brugeren overtræder et vilkår i denne aftale, hvorefter brugeren omgående skal tilintetgøre alt materiale i brugerens besiddelse eller kontrol. Brugeren accepterer at skadesløsholde og forsvare Praxair mod erstatning, tab, omkostninger eller udgifter, som Praxair, dennes medarbejdere og bemyndigede repræsentanter måtte pådrage sig som følge af brugerens brug eller udbredelse af materiale i strid med denne aftale.

Links

Brugere, som via et link på denne side opnår adgang til en anden side, der drives af tredjemand, gør dette for egen risiko og er ansvarlig for overholdelse af alle gældende love. Praxair er ikke ansvarlig for indholdet på nogen side tilhørende tredjemand og afgiver ikke nogen erklæringer eller garantier, hvad angår et link eller indhold på sider, der linkes til, og skal ikke være ansvarlig for erstatning eller skade som følge deraf. Brugere må ikke oprette frames på nogen anden side vedrørende noget af det indhold, der befinder sig på Praxair.com. Hjemmesiden er særligt udviklet af Praxair, og dens unikke fremtræden er beskyttet i henhold til gældende love. Brugere må ikke vise links til denne hjemmeside på en sådan måde, at det giver brugeren indtryk af, at Praxair er ansvarlig for, godkender eller sponsorerer indhold på brugerens hjemmeside eller en hjemmeside tilhørende tredjemand og må ikke linke til denne hjemmeside fra en anden hjemmeside, der indeholder upassende, blasfemisk, ærekrænkende, krænkende, sjofelt, uanstændigt eller ulovligt indhold eller oplysninger, der krænker gældende føderale, statslige eller lokale love eller nogen immaterielle rettigheder, ejendomsrettigheder, rettigheder vedrørende beskyttelse af privatlivets fred eller rettigheder vedrørende offentliggørelse. Praxair forbeholder sig ret til til enhver tid at fjerne et link på Praxair.com eller en del af Praxair.com.

Materiale uploadet af brugeren

I tilfælde af, at brugeren i fremtiden får mulighed for at indsætte information og/eller materiale på siden, skal Praxair være berettiget til at bruge dette materiale i enhver af Praxairs trykte eller elektroniske udgivelser. Brugeren accepterer at skadesløsholde og forsvare Praxair mod erstatning, tab, omkostninger eller udgifter, som Praxair, dennes medarbejdere og bemyndigede repræsentanter måtte lide som følge af materiale, som brugeren uploader på denne hjemmeside.

Udsagn om fremtiden

Eventuelle udsagn om fremtiden, der er indeholdt på denne side, vedrørende forventede driftsomkostninger, driftsresultat, efterspørgsel efter industrigasser, nettoindtægt efter skat og indtjening pr. aktie, involverer risici og usikkerheder og kan ændres med udgangspunkt i forskellige faktorer, herunder indvirkningen af ændringer i verdensøkonomien og nationale økonomier, opnåelse af omkostningsbesparelser og effektivitet, ændringer i valutakurser, ændringer i rentesatser, fortsat rettidig udvikling og accept af nye produkter og processer, indvirkningen af konkurrerende produkter og prissætning, fremtidige fusioner og overtagelser (herunder eventuelle tilknyttede handler, transaktioner, omkostninger og driftsrisici), risici forbundet med udenlandske virksomheder, retssager, indvirkningen af skat og anden lovgivning og regulering i de jurisdiktioner, hvor virksomheden opererer, og øvrige risikofaktorer, som til enhver tid måtte være anført i Praxairs SEC-rapporter.

Øvrige ansvarsbegrænsninger

Selvom vi har forsøgt at sikre, at alt materiale er fuldstændigt og korrekt, giver Praxair ingen garanti for materialets fuldstændighed eller nøjagtighed eller for resultater, der skal opnås som følge af brug af materialet eller denne hjemmeside, uanset til hvilket formål. 

Materialet og alle de produkter, det beskriver, tilbydes til teknisk kvalificerede medarbejdere efter deres eget skøn og for egen risiko, uden garanti af nogen art. Praxair påtager sig intet ansvar for skade, der er en direkte eller indirekte følge af brugen af materiale eller produkter, der beskrives deri.

Praxair giver ingen garanti for salgbarhed eller egnethed til et særligt formål eller en særlig brug, hvad angår denne hjemmeside, materialer eller produkter, der er beskrevet i den forbindelse, som leveres i den stand, de er og forefindes, og enhver brug deraf sker for brugerens egen risiko. Praxair skal under ingen omstændigheder være ansvarlig over for brugeren eller nogen anden for direkte skade, følgeskade, erstatning af konkret dokumenteret tab eller erstatning med et afskrækkende eller straffende formål (herunder, men ikke begrænset til, tabt indtjening), der udspringer af brugen af denne hjemmeside og materialer eller produkter, der er beskrevet i den forbindelse.

Brugeren er alene ansvarlig for alle kommunikationslinjer og alt udstyr og software, der anvendes i forbindelse med brugerens adgang til denne hjemmeside.

Oplysninger om varemærker

Følgende varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Praxair Technology, Inc. i USA og/eller øvrige lande: PRAXAIR, FLOWING AIRSTREAM-designet, AirLab, Banana Gas 32, Bantam, CoJet, Cryoscan, Cryochill, Dairyshield, Dcool, Driox, Dry Sweep, Extendapak, Fibertech 2000, Fibralume, Gigaplus, Grab 'N Go, HeliStar, HeliTec, HydroStar, HyLab, HYM, InnerClean, InnerClean-Plus, InSpec, I-SO, LaserStar, MAKING OUR PLANET MORE PRODUCTIVE-sloganet, Medigas, Medifume, Mig Mix Gold, Mixflo, Nicool, Nitrofill, NitroLab, Oxyfume, Phoenix Research, Point One, Praxair Direct, ProStar, Rainbow, Sandjet, Star, Starblend, StarGold, Stargon, StarSolver, Tracker, Tribomet, Ultraclean, Ultralift, Ultraplus, Ultrapure, Ultrapurge, UltraSpec2000, ULTRATest, ULTRAtrax, UpTime, VersiGas og XeScan. Praxairs varemærker og servicemærker må alene anvendes offentligt med tilladelse fra Praxair. Loyal brug af Praxairs varemærker og servicemærker til annonceringsformål eller til promovering af Praxairs produkter kræver behørig godkendelse. Alle øvrige varemærker, servicemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Vilkårenes indbyrdes uafhængighed

Brugeren accepterer, at såfremt en domstol i en kompetent jurisdiktion bestemmer, at en del af denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den resterende del af aftalen kunne håndhæves, og retten skal bruge sin beføjelse til at ændre den med henblik på at opfylde formålet med denne aftale i videst muligt omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen.

Gældende lov

Denne hjemmeside drives af Praxair fra USA. Praxair afgiver ingen erklæring om, at materialet er passende eller til rådighed til brug på andre lokationer, og det er forbudt at opnå adgang til materialet fra områder, hvor dets indhold er ulovligt. Dem, som vælger at opnå adgang til denne hjemmeside fra andre lokationer, gør dette for egen risiko, og er ansvarlige for at overholde eventuelle lokale love. Brugeren må ikke bruge eller overføre materiale, der er i strid med den amerikanske eksportlovgivning eller øvrige love og bestemmelser. Ethvert krav, der vedrører materialet, skal være omfattet af lovgivningen i staten Delaware, USA.