Processkylning

Kylning genom direkt eller indirekt kontakt

Vissa exotermiska reaktioner kräver temperaturer under 0ºC för att förbättra prestanda och förhindra sekundära reaktioner.

Ofta är de temperaturer som behöver uppnås i reaktionerna och produktions-hastigheten föremål för de begränsningar som konventionella kylvätskor och värmeöverföringsutrustning har. Användningen av flytande kväve eller flytande koldioxid gör det möjligt att enkelt nå temperaturer ned till -196°C, vilket är kokpunkten för flytande kväve.

För att ha fullständig kontroll över reaktionen har Nippon Gases utvecklat flera processer baserade på direkt eller indirekt kontakt mellan den kryogena vätskan och produkten som ska kylas.


Vilken organisk eller oorganisk vätska som helst kan behandlas med de kylsystem som har utvecklats av Nippon Gases, utan att det krävs någon större förändring av reaktorernas utformning eller arbetsvillkor.

 

 

Nippon Gases har utvecklat flera processer baserade på direkt eller indirekt kontakt mellan den kryogena vätskan och produkten som ska kylas.

Kylning genom indirekt kontakt

Om direktkontakt mellan det flytande kvävet eller torrisen och produkten som ska kylas är olämpligt, är det möjligt att leverera kylning genom en extern värmeväxlare.


Detta system möjliggör också återanvändning av gaser i en annan del av produktionsanläggningen.

Kylning genom direkt kontakt

Konventionella kylmetoder begränsas av värmeöver-föringsytan eller kylvätskans temperatur.

 

För att undvika dessa begränsningar kan vi införa flytande kväve eller koldioxid som torris direkt i reaktorn. Detta ger maximal fördel av kylarna som tillhandahålls av någon av dessa två produkter, vilket ger drastiska temperaturfall beroende på mängden kväve eller koldioxid som används. Temperaturkontrollsystemet är också enkelt och effektivt. Olika magnetventiler gör att kylvätskan når reaktorn baserat på de parametrar som ställts in som gränser (temperatur, koncentration, etc.).

Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.