Säkerhetskurser

Vi erbjuder säkerhetskurser som ger de anställda kompetens för användning av gaser. 

Interaktiva säkerhetskurser


Nippon Gases har utvecklat flera interaktiva säkerhetskurser. Kurserna är online och du som är användare kan starta kursen när det passar dig. Du är inte beroende av att ta kursen på en speciell dag eller bestämd tid. När examinationstestet är godkänt kommer du att motta ett kursbevis.

Det är ett myndighetskrav att genomföra den här typen av utbildningar för sina anställa. Den person som konstruerar, designar, tillverkar, installerar, driver, modifierar, reparerar, underhåller eller kontrollerar utrustning och anläggningar som används vid hantering av farliga ämnen ska ha den kompetens som krävs. Detsamma gäller för alla som hanterar farliga ämnen utöver vad som är avsett för personligt bruk.

 

Kurser vi erbjuder:


Gas-säkerhetskurs


För att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1997:7) och förvissa sig om att ”Arbete med gas får ledas eller utföras endast av den som har tillräckliga kunskaper om gasen, om de risker användningen kan medföra samt om hur dessa skall undvikas”, skall arbetsgivare säkerställa att de medarbetare som kommer i kontakt med gaser också har nödvändiga kunskaper i hur den skall hanteras samt att utbildningen finns väl dokumenterad.


Innehåll


Säkerheten för din personal ökar med kunskap om risker och skulle en olycka inträffa kan det bli väldigt kostsamt, i framförallt lidande för medarbetaren, men även för arbetsgivaren om den inte kan påvisa att personalen har de nödvändiga kompetenser som krävs för arbetet. Vår säkerhetskurs omfattar de områden personal skall ha kunskaper i för att hantera gaser och erbjuder dessutom ett enkelt och överskådligt system som dokumenterar att utbildningar är genomförda. Kontrollfrågor finns i slutet av kursen och dessa måste klaras av innan kursintyg går att skriva ut – allt för att minimera risken att medarbetare genomgått en utbildning, men missat viktiga moment.


Skapa positiva attityder och öka medvetenheten hos personal som jobbar med gaser. Kunskap om hur man finner information och använder den för att undvika skador, dödsfall samt negativa hälsoeffekter. Spara inte på säkerheten utan kontakta oss omgående om du har frågor, så hjälper vi dig att komma igång!

Kursavsnitt


Gas i olika faser
Temperatur och tryck
Risker med gas
Lagar och regler
Märkning
Lagring och användning av flytande gaser
Hantering och användning av gascylindrar
Användning av skyddsutrustning
Säkerhetsåtgärder

 

 

Köp här