Ansvarsfriskrivning

ANSVARSFRISKRIVNING

Villkor för hemsidan

Ägare: Nippon Gases Sverige AB
Registrerad adress: Volvogatan 14, 731 36  KÖPING

Organisationsnummer: 556691-1342

Nippon Gases, och dess helägda och närstående bolag ger information i eller från denna webplats som en service till kunder, leverantörer, aktieägare och andra intressenter i informationssyfte. Kopior kan laddas ner på det som fattas av bestämmelserna nedan. Antingen genom att få tillgång till vår webplats eller få tillgång till att ladda ner material. «Användaren» är därmed bunden av alla villkoren i detta avtal.

«Användare» betyder den enskillda användaren som har registrerat en egen användar-ID genom att fullfölja registreringsprocessen.

Ägarskap av materialet

Nippon Gases Sverige AB äger alla immateriella rättigheter, inkluderat upphovsrätten till webplatsen och innehållet. Webplatsen skyddas mot kopiering eller distribution enligt nationella och internationella upphovsrättslagar och fördrag över hela världen.

Begränsningar i användningen

Användaren får en icke-exklusiv, icke överförbar, begränsad licens tillgång för att ladda ner och använda material till icke-kommersiella interna syften, i enlighet med detta avtal. Detta är en licens, inte en överföring av ägarskap. Användaren kan inte, utan Nippon Gases Sverige ABs skriftliga tillstånd: i) ändra innehåll eller använda det till kommersiella syften eller offentlig visning, försäljning eller uthyrning; ii) ta bort copyright eller annan äganderätt från material; eller iii) sälja eller överföra innehåll/bilder till andra. «Användaren» samtycker till att hindra otillåten kopiering, distribution eller publicering av material. Nippon Gases Sverige AB kan avsluta licensen när som helst om «Användaren» bryter mot någon av villkoren i detta avtal, varpå «Användaren» omedelbart måste förstöra allt material i sin besittning och kontroll. «Användaren» godtar att beskydda, försvara och hålla Nippon Gases Sverige AB från skador, förluster, kostnader eller utgifter som Nippon Gases Sverige AB, dess anställda och auktoriserade representanter kan ådra sig som en följd av att användaren använder eller sprider material som är i strid med detta avtal.

länkar

«Användaren» som använder en länk på denna webplats till att gå in på annan webplats som drivs av tredjepart gör det helt på egen risk och är ansvarig för att vara i överensstämmelse med gällande lagar. Nippon Gases Sverige AB är inte ansvarig för innehållet i någon tredjeparts webplats och garanterar inte, direkt eller indirekt, med avseende till någon länk eller innehållet i länkande webplatser, och är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår som en följd av detta. ”Användaren” kan inte installera material på andra webplatser baserat något av innehållet på www.nippongases.se. Denna webplats är speciellt designat av Nippon Gases Sverige AB och dess unika utseende är beskyddad av gällande lagar. Användaren kan inte hänvisa någon länk till denna webplats på ett sådant sätt att, betraktaren får ett intryck av att Nippon Gases Sverige AB är ansvarig för, auktoriserad, eller sponsrar innehåll på användarsidor eller tredjepars webplats. «Användaren» kan inte koppla denna webplats från någon webplats som innehåller opassande, nedsättande, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt innehåll eller information som bryter mot svensk eller annan gällande lag eller immateriella rättigheter, patentskyddad, eller publiceringsrättigheter.

Nippon Gases Sverige AB förbehåller sig rätt att avsluta en länk till denna webplats när som helst.

Användning av uppladdat material

I de fall där ”användaren” har möjlighet att skriva in information och/eller material till webplatsen för framtida behov, ska Nippon Gases Sverige AB har rätt till att använda sådant material i Nippon GasesSverige ABs elektroniska eller tryckta publikationer. Användaren godtar att beskydda, försvara och hålla Nippon Gases Sverige AB fri från skador, förluster, kostnader eller utgifter som Nippon Gases Sverige AB dess anställda och auktoriserade representanter kan ådra sig som en följd av de material som användaren har laddat upp från denna webplats.

Framåtriktade uttalanden

Eventuella framåtriktade uttalanden i detta område när det gäller förväntade driftskostnader, rörelseresultat, efterfrågan på industrigaser, nettoresultat efter skatt och resultat per aktie innebär risk och osäkerhet. Det kan ändras baserat på olika faktorer, inklusive effekten av ändringar i hela världen och nationella ekonomier, reducering och effektivisering av kostnader, ändring i utländsk valuta, ränteändringar, fortsatt snabb utveckling och godkännande av nya produkter och processer, påverkan av konkurrerande produkter och priser, framtida fusioner och uppköp (inkluderat eventuella relaterade kostnader, transaktionskostnader och operationell risk), risker förknippade med utlandsverksamhet, rättstvister, effekterna av skatter och andra lagar och förordningar i de länder där bolaget är verksamt, och andra riskfaktorer som anges från tid till annan i Nippon Gases SEC rapporter.

Andra Ansvarsbegränsningar

Även om vi har försökt säkra oss om att allt material är fullständigt och korrekt, kan inte Nippon Gases garantera materialets fullständighet eller riktighet, eller resultatet som kan uppnås genom att använda denna webplats oavsett ändamål.

Material och eventuella produkter som beskrivs erbjuds för teknisk kvalificerad personal på deras ansvar och risk utan någon form av garanti. Nippon Gases tar inget ansvar för eventuella skador eller skador som kan uppstå direkt eller indirekt genom att använda material eller produkter de beskriver.

Nippon Gases ger inga garantier om möjligheten att sälja eller lämplighet för ett visst syfte eller användning av denna webplats, material, eller produkter som är beskrivet i dem, som tillhandahålls i ”befintligt skick”; alla användning sker på användarens egen risk. Nippon Gases är under inga omständigheter ansvarig för användarens eller någon annan persons indirekta, följder, speciella eller icke-ekonomiska förluster (inkluderad, men inte begränsad till, förlust av förtjänst) som uppstår genom användning av denna webplats, material eller produkter som är beskrivet i den samma.

Användaren är själv ansvarig för eventuella kommunikationslänkar och utrustning och programvara som används i samband med tillgång till denna webplats.

Information om varumärken

Följande är varumärken eller registrerade varumärken hos Nippon Gases: FlexiTemp, SnoWin, Macs, Mapcon, BIP, KwicKal, Accudew, Heliplus, Mepran, Maxx, Integra, Migma, Secure, Aroco, Estate, Duplex.

Nippon Gases Sverige ABs varumärken kan användas offentligt med tillåtelse från Nippon Gases Sverige AB.

Uppdelning

Användaren samtycker till att om en kompetent domstol finner att någon del av detta avtal är ogiltigt eller inte genomförbart, ska resterande del verkställas, och rätten bör använda sin autoritet till att ändra det för att uppfylla de angivna syftena för detta avtal i den utsträckning lagen tillåter.

Tillämpliga lagar

Denna webplats administreras i Sverige av Nippon Gases Sverige AB. Nippon Gases ger ingen garanti för att materialet är lämpligt eller tillgängligt för användning från andra platser, och tillgång till dem från områden där innehållet är olovligt eller förbjudet. De som väljer att navigera till denna webplats från andra webplatser gör det på egen risk och är ansvarig för att följa lokala lagar. Det är förbjudet att använda eller överföra material i strid mot svensk eller amerikansk lag gällande export eller import.