Kvalitet

KVALITET – SPECIALGAS

Vårt laboratorium i Rjukan är ackrediterat enligt NS-EN ISO/IEC 17025 som ett kalibreringslaboratorium för produktion och analys av naturgasblandningar.

Vi har erhållit CAL 036 från Norsk Akkreditering som ett officiellt erkännande av att vi arbetar i enlighet med ett dokumenterat kvalitetssystem och har kompetens för att tillverka och analysera naturgasledningar med upp till 13 komponenter.

För att utföra de beskrivna uppgifterna har det bevisats att organisationen har nödvändiga resurser som personal, utrustning, lokaler, metoder och rutiner för att genomföra specificerade tekniska uppgifter. Dessa krav infrias genom att:

  • Personal som arbetar inom den ackrediterade delen av verksamheten har nödvändig och dokumenterad utbildning för att genomföra tekniska uppgifter.
  • Alla parametrar som påverkar kalibreringsresultatet ska mätas och osäkerhet i mätresultatet ska uppges.
  • Kalibrerad utrustning (exempelvis vikter) ska användas och om möjligt ska den vara kalibrerad av företag som är ackrediterade för kalibreringen.
  • Alla metoder och kritiska aktiviteter har validerats. Detta gäller även egenutvecklade dataprogram.
  • Vi deltar i internationella samarbeten för jämförelse av analysresultat.

Fackmetoder som vi arbetar efter beskrivs bl.a. i följande standarder:

  • NS-EN ISO 6142 Gasanalys. Framställning av kalibreringsgasblandningar. Gravimetrisk metod.
  • NS-EN ISO 6143 Gasanalys. Jämförelsemetoder för bestämning och kontroll av sammansättningen av kalibreringsgasblandningar.
  • NS-EN ISO 6975:1997 Naturgas. Utökad analys. Gaskromatografisk metod.

Gravimetrisk metod

Gravimetrisk metod er en allmän metod för tillverkning av gasblandningar. Vår erfarenhet ger oss en större säkerhet för korrekta produktionsresultat även för andra gasblandningar.

För våra kunder är ackrediteringsbeviset en bekräftelse på att Nippon Gases kan leverera naturgasblandingar med en sammansättning som täcker de flesta syften. De angivna osäkerheterna gäller för alla möjliga blandningar. Både kundernas behov och myndighetskraven täcks vid leverans av kalibreringsgaser från Nippon Gases som ackrediterad leverantör.