Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterad 7 maj 2019

Integritetspolicyn ska skydda mot missbruk av dina personuppgifter. Behandlingar av personuppgifter är reglerat i GDPR (General Data Protection Regulation UE n. 2016/679)
En  europeisk förordning som började gälla 25 maj 2018.  Denna lag värnar om  den personliga integriteten och säkerställer tillräcklig kvalitet av personuppgifterna. Mer om personlig integritet, se www.datainspektionen.se. Nippon Gases Sverige AB och dess dotterbolag (härefter kallat ”Nippon Gases”) informerar nedan om vilka åtgärder vi har vidtagit gällande personlig integritet.  Vi beskriver hur vi behandlar personuppgifter, vilka ändamål, den rättsliga grunden, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter.
Nippon Gases Sverige AB genom VD är behandlingsansvarig för de personuppgifter Nippon Gases behandlar. Våra kontaktuppgifter:

Adress: Nippon Gases Sverige AB, Volvogatan 14, 731 36 KÖPING
Mail: sverige@nippongases.com
Telefon: 0775-206500
Org.nr: 556691-1342

Nippon Gases kommer till var tid göra sitt bästa för att säkerställa att vi hanterar samtliga personuppgifter i enlighet med GDPR.

Insamling och användning av personuppgifter

Vad är en personuppgift? Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.           

Nippon Gases Sverige AB behandlar personligupplysningar från sina kunder, leverantörer, samarbetspartners och användare av websidan som överensstämmer med GDPR.

De uppgifter som vi hanterar är uppgifter som är kopplat till dig genom avtal, samarbete, intresseavvägning så som namn, telefonnummer, adress och e-post. Vid direktinsamling av dina personuppgifter är det frivilligt för dig att lämna ut dem. Vidare så när en användare går in på Nippon Gases hemsida, blir generell information insamlad automatisk (inte genom registrering) det blir inte behandlat som personupplysningar, med mindre att det är angivit nedanför. Särskilt gäller det att nätservrarna som används behåller följande information: namnet på din internetleverantör, sidorna du går in på när du är på våra sidor, din IP adress och din webläsare.

Sådan information används för att ta fram information om trafiken på våra sidor för  att kunna kontrollera att det fungerar tillfredsställande och för marknadsföringssyfte i överensstämmelse med svensk lag och GDPR. Utan hänsyn till vad som är sagt ovanför, kan sådan information används till att fastslå ansvar vid databrott mot platsen.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet.

Nippon Gases strävar efter att skydda integriteten hos barn. Nippon Gases tar medvetet inte in personuppgifter från barn under 16 år.

Syfte och rättslig grund för behandlingen

För att vår behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs det underlag för behandlingen, det kan vara för att fullgöra avtalet med dig, fullgöra rättslig förpliktelse, intresseavvägning eller samtycke.

Fullgöra avtal

Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet.
Vår rättsliga grund till detta är fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Service till våra kunder

Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge kundservice och distribuera våra produkter till dig på allra bästa sätt.
Vår rättsliga grund till detta är fullgörande av avtal och intresseavvägning.

Marknadsföring

Vi behandlar uppgifter i syfte att erbjuda våra kunder relevanta erbjudanden avseende våra produkter och tjänster. Vår rättsliga grund är berättigat intresse.

Fullgöra skyldighet enligt lag

Vi behandlar personuppgifter på grund av skyldigheter enligt lag eller annan författning så som bokföringslagen och läkemedelslagen.
Vår rättsliga grund är rättslig förpliktelse.

Överföring av personuppgifter

Personlig information som är insamlad, kan överföras eller förmedlas vidare till andra företag kontrollerat av eller anslutna till Praxairs aktiviteter.

Personupplysningar som är förmedlad  av användarna genom önskemål om leverans av informationsmaterial (broschyrer, informationsmaterial etc.) vid hjälp av e-postadresser och/eller att utföra tjänster och/eller bestämmelser där det är givet ett önskemål om och/eller för marknadsföringsaktiviteter – det sistnämnda tillfället bara med uttryckligt samtycke från användaren.  Bortsett från det som är nämnt ovanför, kommer personupplysningar inte att vidarebefordras eller delas med andra, med mindre att det medföljer kontraktförpliktelser eller med uttryckligt samtycke från berörda personer.

Upplysningar kommer att sparas av vårt företag och vår tjänsteleverantör. Dina personupplysningar kommer inte att tillgängliggöras för tredje part på något sätt av oss eller av någon person engagerad av oss.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Användarens rättigheter

Användare av Nippon Gases hemsida och som kund, leverantör eller samarbetspartner kan när som helst använda sina rättigheter som beskyddas av personupplysningar i enlighet med GDPR.

Användare har rätt att få veta om vilken information som är lagrad, syften och metoder för behandling av information. Du kan be om att om att information sätts i avidentifierad form eller tas bort.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att begära att få kopia på de personuppgifter vi har lagrat om dig.

Rätt till rättelse

Det är viktigt att uppgifterna som vi har om dig stämmer. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och lägga till om något saknas (om det är relevanta uppgifter för ändamålet)

Rätt att bli raderad

Du har rätt att bli raderad om uppgifterna om dig inte längre behövs för det ändamål de samlades in. Den rätten gäller endast om vi inte är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Exempel, bokföringslagen.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar i behandlingen av dina personuppgifter. Om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade själ för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.
Du har rätt att återkalla samtycke om behandlingen är baserad på denna rättsliga grund.

Rätt till dataportabilitet

De uppgifter vi har samlat inom dig genom avtal och samtycke har du rätt att begära ut för att använda på annat håll. Du har rätt att få ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format och inom rimlig tid från att begäran inkom till Nippon Gases.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om riktigheten av personuppgifterna eller den lagliga grunden för behandling är ifrågasatt kan du begära att behandlingen av uppgifterna ska begränsas. Du har rätten att invända mot behandling som sker på basis av Nippon Gases berättigade intressen. Vid en sådan invändning är Nippon skyldig att demonstrera laglig grund för fortsatt behandling av personuppgifterna. Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i profilering och marknadsföringssyfte.

Användning av cookies och annan internet teknologi

Vad är en cookie och vad använder Nippon Gases det till?

En cookie är en liten datafil som sparas som en textfil på din dator när du besöker vår hemsida. Sessionscookies lagras tills du stänger webbläsarfönstret, och används bl.a. att ge snabbare visning av sidor och vid inloggning. Beständiga cookies lagras och används i en kortare eller längre period, inklusive för att förbättra din användarupplevelse och för att upptäcka Javascript funktioner.

Nippon Gases kan också använda cookies från tredje part (som Google Analytics) för att registrera vilken typ av tjänster våra besökare är intresserade av, och för att mäta trafiken på våra webbplatser.

Kontroll av cookies

Genom inställningar i din webbläsare, kan du kontrollera användningen av cookies genom att blockera eller begränsa användningen av dem eller genom att få information varje gång en webbplats lagrar en cookie. Om du blockerar eller begränsa användningen av cookies, kan detta minska eller ta bort funktioner när du anger på vår hemsida. Om du vill behålla fördelarna med att acceptera cookies från platsen, men vill välja bort cookies från att användas för marknadsföring, kan du kontrollera detta genom att använda annonsinställningar på Google eller genom att registrera platsen på Network Advertising Initiative.

Du kan också radera cookies som har lagrats på din dator via menyn i din webbläsare.

Cookie-typ Ändamål
Tillfällig operativ Cookies är nödvändiga för att tillåta oss att driva tjänsten så som du ber om. Cookies låter oss känna igen vilken typ av användare du är och därefter ge dig tjänster som stämmer överens med detta. 
Prestanda/analys Vi använder dessa cookies för att analysera tillgången till, användningen av och prestandan av vår hemsida. Vi använder denna information till att underhålla, drifta och kontinuerligt förbättra våra tjänster.
Funktionella Cookies gör det möjligt för oss att köra visa funktioner inom våra tjänster i överensstämmelse med de val du gör. Cookies innebär att när du fortsätter och använda eller kommer tillbaka till vår hemsida, kan vi erbjuda dig våra tjänster.
Inriktning/reklam Vi använder cookies för att ge dig information/reklam som kan vara nyttig för dig och dina intressenter. Upplysningarna kan också användas för frekvensberäkningar och hjälpa oss med att reglera reklamen du mottar och mäta dess effektivitet.
Tredjepart Vi kan tillåta våra affärspartners att använda cookies på vår hemsida för samma ändamål som är nämnt ovanför. Vi kan också använda tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning att använda cookies för de ändamål angivit ovanför.

Administrerar dina preferenser

De flesta webbläsare låter dig administrera dina cookie-preferenser. Du kan ställa in webbläsaren så att du avvisar cookies eller ta bort enskilda cookies. Vanligtvis bör du också kunna hantera liknande teknologier på samma sätt som du administrerar cookies – med hjälp av val i din webläsare.

Var uppmärksam på att om du väljer att blockera cookies kan detta försvaga eller hindra att våra tjänster fungerar på ett korrekt sätt.

Vi använder tredje part, Google analytics för att spåra aktiviteten knuten till våra tjänster. Om du inte önskar att upplysningar samlas in och används av Google Analytics kan du installera ett icke val i din webläsare. (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None)

Hur länge sparar vi personuppgifter

Huvudregeln är att vi sparar dina personuppgifter så länge ändamålet för insamlingen kvarstår. Regelmässiga raderingar av uppgifter görs i företaget av uppgifter som inte längre är ändamålsenliga.
Vi kan komma att spara uppgifter längre för vissa syften, det är för att fullgöra skyldighet enligt lag, föreskrifter eller riktlinjer.

Informations säkerhet

Nippon Gases har antagit säkerhetsåtgärder som föreskrivs i svensk lagstiftning för behandling av personupplysningar med elektroniska hjälpmedel. Personupplysningar ska bara behandlas för den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de syften för vilka uppgifterna samlades in. Våra säkerhetsåtgärder är föremål för kontinuerlig översyn i linje med den tekniska utvecklingen.

Datainspektionen är tillsynsmyndigheten.

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Vid överträdelser av GDPR kommer Nippon Gases att rapportera till Datainspektionen inom 72 timmar.

Uppdateringar

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy när som helst genom att lägga ut uppdaterad text på denna sida. Vi visar en sista uppdaterings datum överst i dessa riktlinjer så att du får veta när det sist har skett en ändring. Av denna anledning bör du checka denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att vara uppdaterad på vår nuvarande integritetspolicy

Alla ändringar kommer att gälla från den dag de blir publicerade och kommer endast att gälla de upplysningar som samlas in från dig från den senaste dagen, om inget annat anges.

För frågor, kontakta oss på e-post: sverige@nippongases.com