Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom en rad gasrelaterade områden.

Vi har spetskompetens på områden inom HMS, Kvalitet, Livsmedelssäkerhet (HACCP), Processoptimering, Modifikationer, Tillståndsrappoter och Riskanalyser.

Vi erbjuder anpassade leveranser enligt dina krav. Ett urval av våra tjänster är:

 • Förstudie
 • Beräkning och kalkylering
 • Projektering av gasanläggning (utarbetande av kravspecifikation)
 • Riskbedömning av gasanläggning
 • Analystjänster
 • HACCP-studier
 • CE-märkning enligt PED
 • Processanalys/-optimering

Riskanalyser

Nippon Gases kan i samarbete med våra kunder bistå med riskanalys av gasanläggning, lagring av gas, samt drift och underhåll.

Varför ska man bedöma risker?

För att minska risken till en acceptabel nivå och implementera riskreducerande åtgärder.

Krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

” Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet"

Nippon Gases modell för genomförande

Vår modell för riskanalys kartlägger riskbilden för gasanläggningen för att undvika skador på människor, materiel och miljö.

Riskanalysen delas in i följande faser:

 1. Identifiera oönskad händelse
  a. Sannolikhet för att händelse/tillstånd inträffar
  b. Konsekvens av att händelse/tillstånd inträffar

 2. Bedömning av risk och åtgärd, härunder
  a. Sannolikhet för upptäckt 
  b. Prioritering av åtgärd

 3. Föreslå riskreducerande åtgärd och bedömd risk när åtgärden genomförts

Riskbank

Vi har genom många års erfarenhet byggt upp vår egen "riskbank" med de vanligast förekommande oönskade händelserna i samband med uppförande, drift och service av gasanläggningar. Denna riskbank med tillhörande åtgärder ligger till grund för analysen.

Tillståndsrapport

Vi gör tillståndsrapporter på gamla och nya gasanläggningar

Vi upprättar tillståndsrapporter på gamla och nya gasanläggningar.

En tillståndsrapport är ett viktigt dokument som ska ge ägaren / användaren av en gasanläggning möjlighet att upprätthålla säkerheten på anläggningen. Tillståndsrapporten är ett bevis på att ett oberoende kompetent organ har bedömt gasanläggningens tillstånd, något som ger ägaren / användaren möjlighet att etablera rutiner för underhåll av anläggningen, och tillvarata myndigheternas krav på dokumentation.

Rapporten byggs upp på följade data:

 • Adresslista
 • Inledning
 • Status med förslag på förbättringar
 • Konklusion
 • Bilagor