Policy och ISO-certifikat

NIPPON GASES ISO CERTIFIERINGAR

Vi är certifierade enligt 9001, 14001, 50001 och 17020

Vi på Nippon Gases arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvalitén på våra produkter, minska risker och verka för ett hållbart samhälle.
Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet, miljö och energi och vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 och ackrediterat enligt ISO 17020.

Vi har GDP och GMP certifikat utfärdat av Läkemedelsverket och våra CO2-råvaror är tillverkade i verksamheter som har FSSC certifikat.

Säkerhet-, hälsa-, kvalitet-, energi- och miljöpolicy (SHQE-policy)

Nippon Gases är ett industrigasföretag som producerar och tillhandahåller gaser, gas-applikationer och relaterat support till ett brett spektrum av industrier, inklusive stål-, kemi-, elektronik-, bil-, bygg-, skeppsbyggnads-, medicin- och livsmedelsindustrin.
Högsta ledningen har åtagit sig att:

- Tillfredsställa tillämpliga krav genom att säkerställa att relevanta kundkrav och tillämpliga regler och lagstadgade krav fastställs, förstås och uppfylls.
- Tillhandahålla ett funktionellt ledningssystem som gör det möjligt för verksamheten att nå denna policy.

Vi som företag ska:

- Utföra arbete enligt Nippon Gases säkerhetsprinciper.

·       Alla olyckor och skador kan förebyggas
·       Säkerhet är ett linjeledaransvar
·       Varje anställd är ansvarig för sin egen säkerhet
·       Varje anställd är skyldig att stoppa eller vägra utföra ett jobb som inte kan utföras på ett säkert sätt.
·       Säkerhetsfokus ger resultat
·       Säkerhet är ett villkor för anställning

- Skapa ett mervärde för våra kunder och aktieägare.
- Tillhandahålla produkter till våra kunder från hållbar produktion genom prioritering av energieffektiv drift och minskning av miljöskadliga utsläpp från våra processer och produkter.
- Se till att alla anställda agerar enligt intern och extern överensstämmelse och etiska riktlinjer.
- Se till att våra produkter uppfyller de önskade kvalitetskraven.
- Se till att våra livsmedelsprodukter alltid uppfyller samhällets krav på produktion av säker mat och att våra medicinska produkter alltid överensstämmer med god tillverkningssed, GMP, och god distributions-sed, GDP.
- Identifiera och bedöma riskerna och möjligheter i vår verksamhet för att minska eller eliminera oacceptabla risker eller miljöpåverkan.
- Uppmuntra våra anställda att engagera sig i att uppnå kontinuerlig förbättring.
- Kommunicera påverkan från vår verksamhet öppet och snabbt.

Denna policy, relaterade mål och program kommer att kommuniceras till alla anställda och de som arbetar för oss eller på våra vägnar.

Alla intressenter ska vara skyldiga att samarbeta med och bistå oss vid genomförandet av denna policy

Vår signerade policy hittar du till vänster