Nippon Gases deltar i H-ACERO-prosjektet.

22/12/2021
Pressemelding
Madrid, desember 2021
Målet med prosjektet er å bidra til klimanøytralitet for stålindustrien basert på nye hydrogen-intensive teknologier og prosesser.
Klimanøytralitet for stålindustrien basert på nye hydrogenintensive teknologier og prosesser.

Samfunnets fremtid avhenger av hvordan vi bryr oss om miljøet, og for å gjøre det må næringer utvikle seg og være i stand til å håndtere problemer som forurensning og klimaendringer.

 

I denne sammenhengen representerer avkarboniseringen av stålsektoren en stor utfordring basert på behovet for å investere i innovative teknologier, som også betyr å gjennomføre en teknologisk transformasjon for å oppnå nullutslipp innen 2050.


Utviklingen av grønt hydrogen, et drivstoff produsert fra rene energikilder, er allerede en realitet. Denne teknologien anses som nøkkelen for å oppnå bærekraftig avkarbonisering og har allerede blitt en strategisk investering på europeisk nivå.

 

Dette prosjektet gjennomføres takket være et partnerskap av selskaper som er i stand til å svare på hele hydrogenverdikjeden i jern- og stålsektoren.

 

H-ACERO-prosjektet vil bli utviklet i løpet av de neste 3 årene med et budsjett på 8 856 545,54 €, finansiert av den baskiske regjeringen innenfor rammen av HAZITEK-hjelpeprogrammet for støtte til industrielle forskningsprosjekter og medfinansiert av European Regional Development Fund (EFRU).

 


Målet med prosjektet

Det strategiske målet med prosjektet er å bidra til FNs bærekraftsmål gjennom avkarbonisering av stålsektoren ved å bruke grønt hydrogen som en alternativ energikilde i ulike stadier av stålproduksjonsprosessen. Konsortiet skal utvikle avanserte teknologier og nye materialer, kompatible med stålindustriens produksjonsprosesser, med mål om å oppnå bærekraftig stålproduksjon basert på hydrogen (H2).

 

For dette formål foreslås fire tiltaksområder, ett fokusert på utvikling av avansert utstyr, et annet sentrert på forbruksvarer som ildfaste, ett knyttet til selve drivstoffkilden (H2) og til slutt et område knyttet til produksjonsprosessen og sin sikkerhet, med sikte på å tilegne seg nødvendig teknologikunnskap for å kunne anvende hydrogen (H2) i jern- og stålsektoren.

 

Som en siste fase er målet å bygge prototypedemonstratorer i redusert skala (1/5 til 1/10) for å validere de forskjellige designene som er utviklet gjennom prosjektet.

 


Konklusjonen

H-ACERO-prosjektet har et konsortium hvis overordnede resultat vil være kunnskap om anvendelse av hydrogen til teknologier og prosesser i jern- og stålsektoren, resultater som i fremtiden vil gjenspeiles på industrielt nivå i nye produkter og prosesser med en lavere karbonavtrykk.