Compliance

En del av vår kultur.

Vår kompetanse innen compliance

Høy grad av compliance oppnås gjennom kontinuerlig opplæring, og ved å sette fokus på at våre ansatte opptrer i tråd med våre etiske retningslinjer. Selskapet har utarbeidet egne Complianceprinsipper som sikrer at våre ansatte utviser en etisk adferd i alt de foretar seg.

Vi fremmer etiske tiltak og adferd som bidrar til at vi innfrir forventninger fra våre kunder og samfunnet
Våre etiske retningslinjer
Våre etiske retningslinjer stadfester våre etiske forpliktelser som ansatte i Nippon Gases Europa.
Retningslinjene gir samtidig innsikt i vår Compliance-kultur, slik at våre kunder og samarbeidspartnere kan være trygge på at våre ansatte og vårt selskap alltid utviser en etisk adferd.

Etikk

Både Nippon Gases som selskap og hver enkelt medarbeider skal opptre etisk korrekt i alle forretnings-sammenhenger.

 


Alle våre aktiviteter gjennomgås for å sikre at vi overholder juridiske og etiske krav på en transparent
og tilfredsstillende måte.

 

 
 
 
 
Menneskerettigheter

 

Respekt for menneskerettighetene er
en grunnleggende verdi i vårt selskap.

 

I Nippon Gases vil vi gjøre forretninger med kunder, leverandører, kontraktører og andre samarbeidspartnere som har den samme holdningen og engasjementet for menneskerettighetene som oss.

Like muligheter

I vårt selskap sikrer vi at kvinner
og menn får like muligheter og lik behandling.

 

Vi har retningslinjer mot alle former for diskriminering
og trakassering. Vi jobber for å fremme mangfold og inkludering i alle deler av vår virksomhet.