Personvernerklæring

Personvernerklæring

Oppdatert: 25. januar 2019

Personvernerklæringen verner personopplysningene dine mot misbruk. Behandling av personopplysninger reguleres av personvernforordningen (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679). Dette er en europeisk forordning som trådte i kraft 25. mai 2018.  Loven verner om personopplysninger og sikrer at personopplysningene har riktig kvalitet. Mer informasjon om personvern er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. Nippon Gases Norge AS og dets datterselskaper (heretter omtalt som «Nippon Gases») informerer i det følgende om tiltakene vi har iverksatt når det gjelder personvern. Vi beskriver hvordan vi behandler personopplysninger, til hvilke formål, det rettslige grunnlaget for behandlingen, hvor lenge opplysningene oppbevares, og hvilke rettigheter du har.

Nippon Gases, gjennom administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene Nippon Gases behandler. Vår kontaktinformasjon:

Adresse: Nippon Gases Norge AS, P.B.23, Haugenstua, 0915  Oslo
E-post: kundeservice@nippongases.com
Telefon: (+47) 97 77 42 77

Org.nr: 945 772 042

Nippon Gases vil til enhver tid gjøre sitt beste for å sikre at vi håndterer alle personopplysninger i samsvar med personvernforordningen.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Hva er en personopplysning? Personopplysninger er enhver informasjon som direkte, eller indirekte sammen med annen informasjon, kan knyttes til en fysisk person. Dette innebærer at en rekke ulike opplysninger som navn, kontaktinformasjon, IP-adresser, valg som er gjort, og atferd regnes som personopplysninger.    

Nippon Gases behandler personopplysninger fra sine kunder, leverandører, samarbeidspartnere og brukere av nettsidene, i samsvar med personvernforordningen.

Opplysningene vi håndterer, er opplysninger som er knyttet til deg gjennom avtaler, samarbeid og interesseavveininger, og omfatter eksempelvis navn, telefonnummer, adresse og e-post. I tilfeller der vi innhenter personopplysninger direkte fra deg, er det valgfritt for deg å oppgi dem. Videre, når en bruker går inn på Nippon Gases hjemmeside, samles det automatisk (ikke gjennom registrering) inn generell informasjon. Disse opplysningene behandles ikke som personopplysninger, med unntak av det som er beskrevet nedenfor. Dette gjelder spesielt webtjenerne våre, som samler inn følgende informasjon: Navnet på internettleverandøren din, sidene du går inn på når du besøker nettstedet vårt, IP-adressen din og hvilken nettleser du bruker.

Informasjon av denne typen brukes for å få informasjon om trafikken på nettsidene våre, for å kunne kontrollere at de fungerer som de skal, og til markedsføringsformål i samsvar med norsk lovgivning og personvernforordningen. Uavhengig av det ovenstående kan slik informasjon også brukes til å fastslå ansvar i tilfelle det forekommer datakriminalitet knyttet til nettsidene.

All behandling av personopplysninger er alltid underlagt høy sikkerhet.

Nippon Gases gjør sitt ytterste for å beskytte barns personvern. Nippon Gases innhenter ikke bevisst personopplysninger fra barn under 16 år.

Formål og juridisk grunnlag for behandlingen

For at vår behandling av personopplysninger skal være i samsvar med gjeldende lov, kreves det et grunnlag for behandlingen. Dette kan være for å oppfylle en avtale vi har med deg, for å etterkomme juridiske forpliktelser eller basert på interesseavveining eller samtykke.

Oppfyllelse av avtaler

Vi behandler personopplysninger for å kunne levere tjenester og produkter til deg, oppfylle avtaler og utøve våre rettigheter i henhold til avtalen.
Det juridiske grunnlaget for dette er oppfyllelse av avtaler og rettslig forpliktelse.

Service til kundene våre

Vi behandler personopplysninger for å kunne yte kundeservice og distribuere produktene våre til deg på best mulig måte.
Det juridiske grunnlaget for dette er oppfyllelse av avtaler og interesseavveining.

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kunne gi kundene våre relevante tilbud om produktene og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget her er legitim interesse.

Overholde lovbestemte forpliktelser

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av lovbestemte eller forskriftsmessige forpliktelser, eksempelvis knyttet til regnskapsloven og legemiddelloven.
Det juridiske grunnlaget er rettslig forpliktelse.

Overføring av personopplysninger

Personopplysninger som samles inn, kan overføres eller videreformidles til andre selskaper som styres av Nippon Gases eller er tilknyttet Nippon Gases aktiviteter.

Dette gjelder personopplysninger som er gitt oss av brukerne gjennom forespørsel om levering av informasjonsmateriell (brosjyrer, informasjonsmateriell mv.) ved hjelp av e-postadresser, og/eller for å utføre tjenester og/eller bestemmelser der man har kommet med en forespørsel om/for markedsføringsaktiviteter – sistnevnte kun etter at brukeren har gitt uttrykkelig samtykke til dette.  Bortsett fra det som er nevnt over, kommer personopplysninger ikke til å videresendes eller deles med andre, med mindre dette er underlagt kontraktsmessige forpliktelser eller med uttrykkelig samtykke fra berørte personer.

Opplysningene oppbevares av selskapet vårt og tjenesteleverandøren vår.

Personopplysningene dine kommer ikke på noen måte til å gjøres tilgjengelig for tredjeparter av oss eller av personer som er engasjert av oss.

Dersom det er nødvendig for at vi skal kunne tilby tjenestene våre, deler vi personopplysningene dine med virksomheter som er såkalte «databehandlere» for oss. Databehandlere er selskaper som behandler opplysninger på våre vegne og i henhold til instruks fra oss. Når personopplysningene dine deles med databehandlere, skjer dette kun i tilknytning til formål som er forenlige med de formålene vi opprinnelig samlet inn informasjonen for, så som å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen. Vi kontrollerer alle databehandlere for å påse at de er i stand til garantere for sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysninger. Vi inngår skriftlige avtaler med databehandlerne våre, der de garanterer for sikkerheten til personopplysningene som behandles, og påtar seg å etterleve sikkerhetskravene våre samt begrensninger og krav knyttet til internasjonal overføring av personopplysninger.

Brukernes rettigheter

Brukere av Nippon Gases hjemmeside, samt kunder, leverandører eller samarbeidspartnere av oss, kan når som helst påberope seg sine rettigheter i henhold til personvernforordningen.

Brukere har rett til å få vite hvilke opplysninger som oppbevares, formålet for oppbevaringen samt metodene som brukes for å behandle opplysningene. Du kan be om at opplysningene brukes i anonymisert form eller fjernes.

Rett til informasjon og innsyn i dine personopplysninger

Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Du har rett til å kreve å få utlevert en kopi av personopplysningene vi har lagret om deg.

Rett til korrigering

Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er korrekte. Du har rett til å kreve at vi korrigerer uriktige opplysninger, og legge til opplysninger dersom opplysningene om deg er mangelfulle (hvis dette er relevant informasjon med hensyn til det aktuelle formålet for bruken av personopplysninger).

Rett til å få opplysninger slettet

Du har rett til å kreve at personopplysninger om deg slettes dersom de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble innsamlet til. Denne rettigheten gjelder kun hvis vi ikke er pålagt å oppbevare opplysningene i henhold til gjeldende lov, eksempelvis regnskapsloven.

Rett til å komme med innsigelser

Du har rett til å komme med innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine. Hvis vi ikke kan vise at det er nødvendige og berettigede interesser som ligger til grunn for behandlingen av personopplysningene, og som veier tyngre enn dine interesser, skal behandlingen opphøre.
Du har rett til å trekke tilbake samtykke dersom behandlingen er basert på dette juridiske grunnlaget.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at opplysninger vi har samlet inn om deg på grunnlag av avtaler eller samtykker, utleveres til deg for å bruke dem andre steder. Du har rett til å få utlevert opplysningene i et maskinlesbart format, og innen rimelig tid fra tidspunktet da Nippon Gases mottok forespørselen.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kontakte oss og kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Hvis det kan stilles spørsmål ved nøyaktigheten av personopplysningene eller det rettslige grunnlaget for behandlingen, kan du be om at behandlingen av opplysningene begrenses. Du har rett til å komme med innsigelser mot behandling som finner sted på grunnlag av Nippon Gases berettigede interesser. Hvis slike innsigelser rettes mot Nippon Gases, har Nippon Gases plikt til å demonstrere det juridiske grunnlaget for fortsatt behandling av personopplysningene. Du kan når som helst angi at opplysningene dine ikke skal brukes til profilerings- eller markedsføringsformål.

Bruk av informasjonskapsler og annen internett-teknologi

Hva er informasjonskapsler (cookies), og hva bruker Nippon Gases dem til?

En informasjonskapsel (cookie) er en liten datafil som lagres som en tekstfil på datamaskinen din når du besøker hjemmesiden vår. Informasjonskapsler lagres til du lukker nettleservinduet, og brukes blant annet til å gi raskere visning av sider og ved innlogging. Faste informasjonskapsler lagres og brukes i en kortere eller lengre periode, blant annet for å forbedre brukeropplevelsen og for å oppdage JavaScript-funksjoner.

Nippon Gases kan også bruke informasjonskapsler fra tredjeparter (som Google Analytics) for å registrere hvilke tjenester besøkende på nettsidene våre er interessert i, og for å måle trafikken på nettsidene våre.

Kontroll med informasjonskapsler

Du kan bruke innstillinger i nettleseren til å styre bruken av informasjonskapsler gjennom å blokkere eller begrense bruken av dem, eller gjennom å få beskjed hver gang et nettsted lagrer en informasjonskapsel. Hvis du blokkerer eller begrenser bruken av informasjonskapsler, kan dette redusere eller blokkere funksjonaliteten du opplever ved å gå inn på nettsidene våre. Hvis du vil beholde fordelene med å godta informasjonskapsler fra nettsidene våre, men ønsker å velge bort informasjonskapsler som brukes til markedsføringsformål, kan dette gjøres ved å bruke annonseinnstillingene hos Google eller ved å registrere nettstedet hos Network Advertising Initiative.

Du kan også slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din, via menyen i nettleseren du bruker.

Type informasjonskapsel Formål
Midlertidig operative Disse informasjonskapslene er nødvendige for at vi skal kunne drifte tjenesten for deg. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å kjenne igjen hvilken type bruker du er, og deretter gi deg tjenester i samsvar med dette.
Ytelse/analyse Vi bruker disse informasjonskapslene for å analysere tilgangen til, bruken av og ytelsen til nettsidene våre. Vi bruker denne informasjonen til å vedlikeholde, drifte og kontinuerlig forbedre tjenestene våre.
Funksjonelle Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å kjøre visse funksjoner i tjenestene våre i samsvar med valgene du gjør. Ved hjelp av informasjonskapslene kan vi fortsette å tilby deg tjenestene våre når du fortsette å bruke eller returnerer til nettstedet vårt.
Spesialisering/reklame Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg informasjon eller reklame som kan være nyttig for deg og dine interesser. Opplysningene kan også brukes til frekvensberegning, og hjelpe oss å regulere annonsene du får se og måle effektiviteten av dem.
Tredjepart Vi kan tillate at samarbeidspartnerne våre bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt til samme formål som nevnt ovenfor. Vi kan også tillate at tjenesteleverandører som opptrer på våre vegne, bruker informasjonskapsler til formålene som er oppgitt ovenfor.

Administrering av innstillinger

De fleste nettlesere lar deg administrere innstillingene for informasjonskapsler. Du kan stille inn nettleseren til å avvise informasjonskapsler, eller slette enkeltstående informasjonskapsler. Generelt bør du også være i stand til å håndtere lignende teknologier på samme måte som du administrerer informasjonskapsler – altså gjennom valg i nettleseren din.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan dette svekke leveringen av tjenestene eller hindre at de fungerer som de skal.

Vi bruker tredjeparten Google Analytics til å spore aktivitet knyttet til tjenestene våre. Hvis du ikke vil at informasjon skal samles inn og brukes av Google Analytics, kan du installere et bortvalgsverktøy i nettleseren din (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None).

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Som hovedregel oppbevarer vi personopplysningene dine så lenge formålet for innhentingen av dem fortsatt gjelder. Regelmessig sletting av opplysninger utføres for opplysninger som ikke lenger er formålstjenlige.
Vi kan oppbevare opplysninger ut over dette for visse formål, eksempelvis for å overholde lovbestemte forpliktelser i henhold til lover, forskrifter eller retningslinjer.

Informasjonssikkerhet

Nippon Gases har iverksatt sikkerhetstiltak i samsvar med kravene i norsk lovgivning for behandling av personopplysninger med elektroniske midler. Personopplysninger skal kun behandles så lenge dette er absolutt nødvendig for formålet opplysningene ble samlet inn for. Sikkerhetstiltakene våre gjennomgås kontinuerlig opp mot den teknologiske utviklingen.

Tilsynsmyndigheten er Datatilsynet.

Datatilsynet har ansvar for å overvåke lovens anvendelse, og enhver som mener at et selskap håndterer personopplysninger på feil måte, kan rette en klage til Datatilsynet.. Dersom det forekommer brudd på personvernforordningen, skal Nippon Gases melde fra til Datatilsynet innen 72 timer.

Oppdateringer

Vi kan oppdatere disse retningslinjene når som helst ved å publisere oppdatert tekst på denne siden. Vi oppgir datoen for siste oppdatering øverst i disse retningslinjene, slik at du vet når vi sist gjorde endringer i teksten. Derfor bør du jevnlig sjekke denne personvernerklæringen for å holde deg oppdatert om de gjeldende vilkårene i den.

Alle endringer trer i kraft på datoen de publiseres, og gjelder kun for opplysningene som samles inn fra deg fra den siste dagen, dersom ikke annet oppgis.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til: kundeservice@nippongases.com